Descarrega’t el Pla de Voluntariat de l’Associació Estel

EL PLA DE VOLUNTARIAT DE L’ASSOCIACIÓ ESTEL

INTRODUCCIÓ

 

L’Associació Estel és una entitat sense ànim de lucre i d’iniciativa social legalment constituïda que té com a finalitat millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies.

A l’actualitat ofereix serveis adreçats a l’atenció d’aquest col·lectiu que s’emmarquen en l’àmbit del lleure i l’atenció a les famílies.

L’Associació Estel ha elaborat el  Pla  de  Voluntariat  per  tal  d’iniciar  una  gestió  del  voluntariat  de qualitat. Considerem important emmarcar les pràctiques voluntàries d’aquelles persones que volen dedicar una part del seu temps lliure a tasques voluntàries dins la nostra entitat.

Per  aquest  motiu,  Pla  de  Voluntariat  de l’Associació Estel pretén  clarificar  les  tasques  de  voluntariat, d’acord amb la normativa vigent, valorar feina realitzada per les persones voluntàries i que serveixi de plataforma per impulsar noves activitats de voluntariat que afavoreixin la nostra missió.

JUSTIFICACIÓ

Des de la seva creació, l’Associació Estel ha comptat amb la col·laboració de persones que, de forma totalment altruista i voluntària, ens han dedicat temps i esforços tant pel que fa a l’organització i funcionament de l’entitat com pel que fa al desenvolupament de les activitats.

 

El pla de Voluntariat de l’Associació Estel te com a objectius:

 

 • Regular les tasques del voluntariat d’acord amb la normativa vigent
 • Donar més valor a les tasques de voluntariat
 • Impulsar noves formes de voluntariat dins l’entitat

Així  mateix,  considerem  que  és  important  donar-hi  un  altre  impuls  i  projectar-lo  a  l’entorn comunitari com una manera més d’aconseguir la implicació social. Des de l’entitat considerem molt important la sensibilització i conscienciació ciutadana i considerem que una de les maneres de fer-ho, és a través del voluntariat.

Des de l’Associació Estel considerem que el volutariat té un paper molt concret dins la nostra entitat que és complementari al treball professional (en cap cas el substitueix) i aporta una altra visió del treball realitzat per l’entitat. Els professionals i el voluntariat han de compratir el projecte de l’entitat on treballen. La diferència ve donada pel tipus de vinculació (no és una relació laboral) i pel tipus de tasca que desenvolupen (tasques de suport).

Considerem que el voluntariat:

 • Aporta valor solidari a l’entitat , ja que proporciona un reconeixement a l’entitat en la què participen les persones voluntàries
 • Desenvolupa un paper de sensibilització social: el treball amb voluntariat té un  efecte  multiplicador,  ja  que  aquest  transmet  la  seva  experiència  al seu entorn.
 • Proporciona noves idees i noves maneres d’enfrontar-se a la realitat.
 • Recupera l’interès social de l’entitat

A la persona amb discapacitat:

 • La  vivència  d’amistat  i  de relació personal amb persones de fora del seu àmbit quotidià ampliant les seves relacions i experiències.

L’Associació Estel aporta al Voluntariat:

 • Facilita informació i formació relacionada amb la tasca que desenvolupa i amb el col·lectiu amb el que treballarà.
 • Fa partícip a la persona voluntària dels valors i de la trajectòria de l’entitat.
 • Facilita oportunitats de participar a la comunitat, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies.
 • Aporta experiències que contribueixen al creixement personal: en relació a les persones amb discapacitat intel·lectual, el treball en equip, el lleure, etc.
 • Proporciona  al  voluntariat  un  reconeixement  a  la  seva  tasca,
 • Recolza la seva acció voluntària amb un suport professional .

 

PERFIL I FUNCIONS DE LES PERSONES VOLUNTÀRIES

Perfil

Podem parlar d’un perfil bàsic que ha de complir la persona voluntària al marge de l’activitat que desenvolupi:

 • Tenir més de 16 anys
 • Comptar  amb  una  estabilitat  emocional,  responsabilitat  i  compromís  adequats  pel desenvolupament de la seva activitat com a voluntari.
 • Respectar la confidencialitat de la informació que es proporcioni
 • Tenir  una  actitud  positiva,  oberta  i  compromesa  amb  les  necessitats  de  la  persona  amb discapacitat intel·lectual o la seva família i cap a les indicacions de l’entitat.

Funcions

A nivell general podríem dir que les funcions de la persona voluntària són:

 • Estar compromès amb la finalitat i els objectius de l’entitat
 • Acompanyar i donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies
 • Contribuir a la millora de la seva qualitat de vida
 • Fomentar la seva integració social
 • Fomentar l’autonomia personal i les seves capacitats

S’ha  de  tenir  en  compte  que  la  tasca  de  les  persones  voluntàries  és  complementària  a  la  tasca professional. En aquest sentit, no pot suplir les funcions dels professionals.

 

MOTIVACIONS DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA

Per  mantenir  la  motivació  de  les  persones  voluntàries  des  de  L’Associació Estel es  vetllarà  per afavorir  el  sentiment  de  pertinença  i  el  compromís  amb  la  filosofia  i  els  valors  de  l’entitat,  i reconèixer la tasca que realitzen les persones voluntàries.

Algunes formes de valoració de la tasca voluntària que volem portar a terme són:

 • Informació regular de l’Associació
 • Tenir una persona de referència
 • Orientació i suport durant el període de voluntariat
 • Valorar i tenir en compte les seves opinions i propostes
 • Reconeixement formal de l’activitat realitzada (Certificat)

Graus de vinculació del voluntari:

S’acostumen a seguir 3 passos en el grau de compromís amb l’entitat:

 • Primer grau: integració. És el moment en el que la persona voluntària entra en contacte amb l’entitat i se l’acull
 • Segon  grau:  Pertinença.  És  el  període  en  què  està  incorporat  fent  la  seva  tasca  de voluntariat. Es fa el vincle de l’entitat amb la persona voluntària.
 • Tercer  grau:  continuïtat.  És  quan  la  persona  voluntària,  a  part  de  desenvolupar  la  seva tasca, està vinculada amb l’entitat i se sent que en forma part. Sent que es valora la seva feina com a voluntari i que està ajudant a aconseguir els fins de l’entitat.

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL VOLUNTARIAT

Responsable del voluntariat

La responsabilitat del voluntariat recau en la direcció de l’Associació Estel. Així mateix, assignarà una persona referent que serà l’encarregada de fer el seguiment amb la persona voluntària.

La  persona  referent  del  voluntariat  serà  qui  farà  el  seguiment  directe  del  grup  de  persones voluntàries, i vetllarà per tal que la seva tasca s’emmarqui en els valors de l’Associació Estel. És la persona encarregada d’acompanyar, formar i motivar a les persones voluntàries. La seva tasca requereix  compromís  i  responsabilitat,  donant  exemple  amb  les  seves  accions,  inculcant  al voluntariat els valors i actituds necessàries per desenvolupar correctament les tasques assignades.

Aquesta persona haurà de dedicar temps i espai a les persones voluntàries per tal de poder donar resposta a les seves demandes o dubtes així com per guiar-los en la seva pràctica del voluntariat.

Les funcions de la persona responsable del voluntariat són:

 • Captar i orientar a les persones voluntàries
 • Informar i representar al voluntariat en tot moment
 • Portar a terme el seguiment de les persones voluntàries
 • Facilitar vies de comunicació i participació
 • Assignar tasques i funcions al voluntariat
 • Cuidar i motivar a l’equip
 • Organitzar i repartir les tasques
 • Coordinar al voluntari amb la resta de professionals
 • Realitzar funcions d’administració i gestió

 

PROCÉS DE CAPTACIÓ DEL VOLUNTARIAT

 

Per a portar a terme el procés de captació del voluntariat adequat es tindrà es portaran a terme els següents passos:

 • Anàlisi de la realitat

Es realitzarà un anàlisi intern on es valoraran els objectius de l’entitat i els serveis i les activitats que s’estan desenvolupant així com les necessitats de l’entitat, finalment,  es  valorarà  què  pot  aportar  l’entitat  a  la  persona  voluntària  i viceversa.

 • Definició de necessitats

Abans de sol·licitar voluntaris, l’Associació reflexionarà sobre les necessitats de voluntariat de l’entitat i determinarà:

a.   El perfil del voluntariat

b.   Una definició clara de les tasques

c.    El nombre de persones voluntàries necessàries

d.   L’estructura necessària per desenvolupar la captació

e.   Llocs on trobar els grups de persones amb el perfil desitjat

 • Desenvolupament de la captació

Estarà en funció del sector o grup de població al que ens dirigim i dels recursos econòmics de l’entitat. Ara bé, es tindrà en compte:

a.   Definir la necessitat

b.   Concretar com poden ajudar

c.    Resoldre dubtes per alleugerir ansietats

d.   Informar sobre com accedir al programa de voluntariat

e.   Convèncer i motivar

f.    Mitjans  de  difusió

 • Avaluació

Es  realitzarà  una  avaluació  de  la  captació  per  saber  si  s’han  aconseguit  els  resultats esperats: conèixer els resultats obtinguts, conèixer quins factors han influït, analitzar les causes   d’aquests   factors;   analitzar   els   mitjans   per   millorar   els   resultats.   També s’avaluaran:

 • Numero de persones voluntàries
 • Numero de persones interessades
 • Grau en què els voluntaris reuneixen els requisits necessaris
 • Període de permanència de les persones voluntàries
 • Grau en que l’anàlisi de la realitat va ser adequat
 • Desenvolupament general de la captació
 • Recolzament de l’entitat
 • Grau en què el mètode utilitzat és efectiu
 • Comportament de l’equip que va participar a la campanya

 

ACOLLIDA, ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT

El primer contacte de la persona voluntària amb la Fundació així com l’orientació i acompayament durant  tot  el  període  de  voluntariat,  és  fonamental;  per  això  disposem  d’un  manual  d’acollida, orientació i acompanyament de les persones voluntàries.

Acollida

Es realitza una primera entrevista per donar informació de l’entitat i els serveis i conèixer a la persona voluntària.

Valoració i orientació

Una vegada que la persona voluntària ha près la decisió de col·laborar amb la Fundació,

serà  la  persona  responsable  del  voluntariat  que  valorarà  la  conveniència  que  aquesta

persona participi en un servei o activitat concreta.

 

Incorporació

En aquest moment es proporciona una sèrie d’informació a la persona voluntària:

 • Contracte de voluntariat
 • Assegurança (explicar què cobreix i en què consisteix)
 • Compensació de despeses
 • Projecte  marc  (on  es  concretin  els  objectius,  els  beneficiaris,  recursos  de  treball disponibles, activitats habituals que es realitzen, entorn).

 

Acompanyament

És un procés continuat, que s’haurà d’anar adaptant en funció de la persona voluntària i la tasca concreta que realitzi.

Els objectius són:

 • Implicar, comprometre i integrar al voluntariat
 • Motivar a la persona voluntària
 • Millorar la qualitat de l’acció
 • Supervisar la tasca
 • Detectar necessitats del voluntariat
 • Fer que la persona voluntària senti l’entitat com a propera, com un suport
 • Facilitar  al  voluntari  una  persona  de  referència  de  la  Fundació  Estany  amb  qui poder comptar quan necessiti alguna cosa

 

En  aquesta  etapa  anirem  acostant  a  la  persona  voluntària  al  servei  o  activitat,  sense oblidar que se senti integrada a l’equip. Per això serà necessari:

 

 • Ensenyar-li les instal·lacions i presentar-li les persones
 • Proporcionar una formació bàsica inicial
 • Promoure la seva identificació amb l’Associació pel que fa a missió i objectius
 • Garantir el recolzament necessari pel desenvolupament de la seva activitat
 • Mostrar  una  actitud  oberta,  d’escolta  de  l’entitat  cap  a  les  seves  necessitats, suggeriments , queixes, etc.
 • Motivar-lo per tal que utilitzi totes les seves capacitats, creativitat, imaginació, etc. durant el període de voluntariat.
 • Informar-lo  de  tots  els  esdeveniments    de  la  Fundació  i  les  possibilitats  de voluntariat

En aquest procés d’acompanyament ha de ser:

 • Orientar al voluntariat, donant pistes per al correcta realització de la tasca que se li ha encomanat, ensenyant-li els passos a seguir i la manera de funcionar  de  l’Associació.  La  finalitat  serà  aconseguir  l’autonomia  de  la  persona voluntària en la seva acció.
 • Motivar en dos sentits: per un costat a utilitzar les seves capacitats i potencialitats i, per un altre, a millorar en aquells aspectes que pugui fallar, ja sigui per falta de pràctica o per desconeixement
 • Realitzar un seguiment, entès com un suport al voluntari en el desenvolupament de la seva activitat, oferint-li confiança, ajuda i seguretat.

És important que l’acompanyament sigui durant tot el període de voluntariat i no de forma puntual. També es tindrà en compte l’edat de la persona voluntària i si es fa individual o grupal.

Hi ha diferents maneres de fer aquest reconeixement:

 • Proporcionant  tots  els  mitjans  necessaris  pel  bon  desenvolupament  de  l’acció voluntària (informació, formació, etc.)
 • Dedicant temps i espais per la trobada i l’intercanvi
 • Valorant individualment la seva tasca
 • Obrir canals de participació a l’entitat
 • Oferir espais de trobada amb altres persones voluntàries
 • Proporcionar certificats que avalin la seva activitat
 • Rebre un tracte proper i personalitzat

 

El comiat: 

Aquest fet pot passar perquè: s’hagi acordat un període concret de voluntariat, la persona voluntària decideixi no continuar el voluntariat o bé, des de l’entitat, es consideri que no s’ha de continuar el voluntariat. És important acompanyar també a la persona voluntària quan finalitzi la seva tasca, tancant aquest procés de forma càlida, acollidora, deixant les portes de l’entitat obertes pel que es consideri oportú.

També  és  important,  sempre  que  sigui  possible,  que  la  persona  voluntaria  pugui  fer  el tancament de manera personal, amb les persones ateses i professionals.

Per  a  la  sortida  es  realitzarà  una  carta  d’agraïment  i  una  valoració  final  de  la  tasca  del voluntari a l’Associació.

 

FORMACIÓ

Des de l’entitat es realitzarà una formació bàsica inicial en el moment d’incorporació de la persona voluntària.  Al  llarg  del  període  de  voluntariat  es  proporcionarà  la  formació  que  es  consideri adequada pel desenvolupament de l’activitat. En aquest sentit la formació s’hauria de donar:

 • Incorporació del programa o servei
 • Continua i permanent
 • Formació reglada

La formació ha de ser:

 • Intencionalitat:
 • Vinculació amb el treball quotidià de l’entitat
 • Suport a la tasca general que realitza l’entitat
 • Participació  de  totes  les  persones  implicades  en  la  planificació,  desenvolupament  i avaluació de les activitats
 • Aprofundir en el funcionament de l’entitat
 • Creació d’espais per posar en pràctica els aprenentatges
 • Continuïtat

 

LEGISLACIÓ

 • Llei del voluntariat. Llei 6/1996 de 15 de gener publicada al BOE 15/1996 de 17/01/1996.
 • Llei 25/1991  de 13 de desembre, per la qual es crea l’Institut Català de Voluntariat